KÍCH HOẠT Yoast SEO Premium

Yoast SEO Premium có lẽ đối với những người sử dụng nền tảng Website WordPress không còn xa lạ. Đây hiện tại được coi là một trong những công cụ hỗ trợ SEO cho WordPress tốt nhất.

KÍCH HOẠT Yoast SEO Premium 1

Hướng dẫn kích hoạt Plugin Yoast SEO Premium

Để kích hoạt Plugin Yoast SEO Premium mà không mất xu nào, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. Ai chưa có Plugin này có thể truy cập vào liên kết bên dưới để tải về nhé

Đầu tiên, các bạn truy cập và mở file theo đường dẫn sau: (Nên sửa bằng Notepad++)
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/premium/premium.php

Tìm: (dòng 238 -> 242)

	private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {
		$premium_pages = array( 'wpseo_redirects' );

		return in_array( $page, $premium_pages, true );
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	private function is_yoast_seo_premium_page( $page ) {
		$premium_pages = array( 'wpseo_redirects' );

		return true;
	}

PHPCopy

Mở tiếp File:
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-features.php

Tìm: (dòng 18 -> 20)

	public function is_premium() {
		return ( defined( 'WPSEO_PREMIUM_FILE' ) );
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	public function is_premium() {
		return true;
	}

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-wpseo-utils.php

Tìm: (dòng 821 -> 823)

	public static function is_yoast_seo_premium() {
		return defined( 'WPSEO_PREMIUM_PLUGIN_FILE' );
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	public static function is_yoast_seo_premium() {
		return true;
	}

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/inc/class-addon-manager.php

Tìm: (dòng  244 -> 254)

	public function has_valid_subscription( $slug ) {
		$subscription = $this->get_subscription( $slug );

		// An non-existing subscription is never valid.
		if ( $subscription === false ) {
			return false;
		}

		return ! $this->has_subscription_expired( $subscription );
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	public function has_valid_subscription( $slug ) {
		return true;
	}

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/class-frontend.php

Tìm: (dòng 1606 -> 1608)

	protected function is_premium() {
		return WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium();
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	protected function is_premium() {
		return true;
	}

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-license-page-manager.php

Tìm: (dòng 30 -> 41)

	public function register_hooks() {
		add_filter( 'http_response', array( $this, 'handle_response' ), 10, 3 );

		if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {
			add_filter( 'yoast-license-valid', '__return_true' );
			add_filter( 'yoast-show-license-notice', '__return_false' );
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'validate_extensions' ), 15 );
		}
		else {
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'remove_faulty_notifications' ), 15 );
		}
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	public function register_hooks() {
		add_filter( 'http_response', array( $this, 'handle_response' ), 10, 3 );

		//if ( $this->get_version() === self::VERSION_BACKWARDS_COMPATIBILITY ) {
			add_filter( 'yoast-license-valid', '__return_true' );
			add_filter( 'yoast-show-license-notice', '__return_false' );
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'validate_extensions' ), 15 );
		//}
		//else {
			add_action( 'admin_init', array( $this, 'remove_faulty_notifications' ), 15 );
		//}
	}

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/views/licenses.php

Tìm: (dòng  106 )

$has_valid_premium_subscription = WPSEO_Utils::is_yoast_seo_premium() && $addon_manager->has_valid_subscription( WPSEO_Addon_Manager::PREMIUM_SLUG );

PHPCopy

Thay thế bằng:

$has_valid_premium_subscription = true;

PHPCopy

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/class-plugin-availability.php

Tìm: (dòng 344 -> 246)

	public function is_premium( $plugin ) {
		return isset( $plugin['premium'] ) && $plugin['premium'] === true;
	}

PHPCopy

Thay thế bằng:

	public function is_premium( $plugin ) {
		return true;
	}

PHPCopy

KÍCH HOẠT Yoast SEO Premium 2

Với phiên bản cũ hơn 11.x

Mở file theo đường dẫn sau:
wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/vendor/yoast/license-manager/class-license-manager.php

Tắt thông báo:
Warning! You didn’t set your Yoast SEO Premium license key yet, which means you’re missing out on updates and support! Enter your license key or get a license here.Tìm (Crtl + F) đoạn code bên dưới và xóa đi.

			// show notice if license is invalid
			if ( $this->show_license_notice() && ! $this->license_is_valid() ) {
				if ( $this->get_license_key() == '' ) {
					$message = __( '<b>Warning!</b> You didn\'t set your %s license key yet, which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Enter your license key</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
				} else {
					$message = __( '<b>Warning!</b> Your %s license is inactive which means you\'re missing out on updates and support! <a href="%s">Activate your license</a> or <a href="%s" target="_blank">get a license here</a>.' );
				}
				?>
        <div class="notice notice-error yoast-notice-error">
          <p><?php printf( __( $message, $this->product->get_text_domain() ), $this->product->get_item_name(), $this->product->get_license_page_url(), $this->product->get_tracking_url( 'activate-license-notice' ) ); ?></p>
        </div>
				<?php
			}

PHPCopy

Đoạn code trên nằm ở dòng 131 -> 143

Hoặc các bạn có thể thực hiên crack Plugin theo cách sau:
Vẫn mở file trên và tìm dòng 374:

		public function license_is_valid() {
			return ( $this->get_license_status() === 'valid' );
		}

PHPCopy

Thay thế bằng:

		public function license_is_valid() {
			return true;
		}

PHPCopy

Hoặc tìm:

			if ( ! $this->license_is_valid() ) {

PHPCopy

Thay thế bằng:

			if ($this->license_is_valid() ) {

PHPCopy

Xoá thông báo kích hoạt

KÍCH HOẠT Yoast SEO Premium 3

Mở file theo đường dẫn:

wordpress-seo-premium/premium/assets/js/dist/wp-seo-premium-metabox-1000.min.js

Tìm:

if(403===t.status

JavaScriptCopy

Thay thế bằng:

if(403!=t.status

JavaScriptCopy

Xoá quảng cáo ở sidebar bên phải

KÍCH HOẠT Yoast SEO Premium 4

Mở wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/admin/views/sidebar.php

Tìm và xoá từ dòng 12 cho đến hết.

<div class="wpseo_content_cell" id="sidebar-container">
	<div id="sidebar" class="yoast-sidebar">
		<div class="wpseo_content_cell_title yoast-sidebar__title">
			<?php
			/* translators: %1$s expands to Yoast */
			printf( esc_html__( '%1$s recommendations for you', 'wordpress-seo' ), 'Yoast' );
			?>
		</div>
		<div class="yoast-sidebar__section">
			<h2>
				<?php
				/* translators: %s expands to Yoast SEO Premium */
				printf( esc_html__( 'Upgrade to %s', 'wordpress-seo' ), 'Yoast SEO Premium' );
				?>
			</h2>
			<ul>
				<li><strong><?php esc_html_e( 'Rank better with synonyms & related keyphrases', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
				<li><strong><?php esc_html_e( 'Preview your page in Facebook and Twitter', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
				<li><strong><?php esc_html_e( 'Get real-time suggestions for internal links', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
				<li><strong><?php esc_html_e( 'No more dead links a.k.a. 404 pages', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
				<li><strong><?php esc_html_e( '24/7 email support', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
				<li><strong><?php esc_html_e( 'No ads!', 'wordpress-seo' ); ?></strong></li>
			</ul>

			<a id="wpseo-premium-button" class="yoast-button-upsell" href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jj' ); ?>" target="_blank">
				<?php
				/* translators: %s expands to Yoast SEO Premium */
				printf( esc_html__( 'Get %s', 'wordpress-seo' ), 'Yoast SEO Premium' );
				echo $new_tab_message;
				echo '<span aria-hidden="true" class="yoast-button-upsell__caret"></span>';
				?>
			</a><br>
		</div>
		<div class="yoast-sidebar__section">
			<h2><?php esc_html_e( 'Improve your SEO skills', 'wordpress-seo' ); ?></h2>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<strong><?php echo esc_html_x( 'Free:', 'course', 'wordpress-seo' ); ?></strong>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/2oi' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/SEO_for_beginners.svg' ); ?>" alt="">
						<strong><?php esc_html_e( 'SEO for Beginners training', 'wordpress-seo' ); ?></strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Get quick wins to make your site rank higher in search engines.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jv' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/yoast_seo_for_wp_2.svg' ); ?>" alt="">
						<strong>
							<?php
								/* translators: %s expands to Yoast SEO */
								printf( esc_html__( '%s for WordPress training', 'wordpress-seo' ), 'Yoast SEO' );
							?>
						</strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Don’t waste time figuring out the best settings yourself.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/3lj' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/all-round-SEO.svg' ); ?>" alt="">
						<strong><?php esc_html_e( 'All-around SEO training', 'wordpress-seo' ); ?></strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Learn practical SEO skills to rank higher in Google.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
		</div>
		<div class="yoast-sidebar__section">
			<h2>
				<?php
					/* translators: %s expands to Yoast SEO */
					printf( esc_html__( 'Extend %s', 'wordpress-seo' ), 'Yoast SEO' );
				?>
			</h2>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jq' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/Local_SEO_Icon.svg' ); ?>" alt="">
						<strong>Local SEO</strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Be found in Google Maps and local results.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jo' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/Video_SEO_Icon.svg' ); ?>" alt="">
						<strong>Video SEO</strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Be found in Google Video search and enhance your video sharing on social media.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jp' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/Woo_SEO_Icon.svg' ); ?>" alt="">
						<strong>WooCommerce SEO</strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Optimize your shop\'s SEO and sell more products!', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
			<div class="wp-clearfix">
				<p>
					<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jr' ); ?>" target="_blank">
						<img src="<?php echo esc_url( $wpseo_plugin_dir_url . 'images/News_SEO_Icon.svg' ); ?>" alt="">
						<strong>News SEO</strong>
						<?php echo $new_tab_message; ?>
					</a><br>
					<?php esc_html_e( 'Optimize your site for Google News.', 'wordpress-seo' ); ?>
				</p>
			</div>
		</div>
		<div class="yoast-sidebar__section">
			<strong><?php esc_html_e( 'Remove these ads?', 'wordpress-seo' ); ?></strong>
			<p>
				<a href="<?php WPSEO_Shortlinker::show( 'https://yoa.st/jy' ); ?>" target="_blank">
					<?php
						/* translators: %s expands to Yoast SEO Premium */
						printf( esc_html__( 'Upgrade to %s', 'wordpress-seo' ), 'Yoast SEO Premium' );
						echo $new_tab_message;
					?>
				</a>
			</p>
		</div>
	</div>
</div>

PHPCopy

Lời kết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn tổng hợp các cách vô hiệu hóa yêu cầu kích hoạt – Activate Plugin Yoast SEO Premium free mà không cần phải mua license key, cũng không cần crack, không dùng bản nulled nhé mọi người. Vừa an toàn, mà vẫn được miễn phí.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment để được giải đáp nhanh nhất.

Leave a Comment